Antisosyal Kişilik Belirtileri Nelerdir?

• Olağanüstü etkileme gücü ve iyi bir zekâ düzeyi,
• Akıldışı düşünme belirtilerinden olan delüzyon ve benzeri işaretlerin yokluğu,
• Güvenilir olmama, kolay yalan söyleyebilme, samimiyetsiz tutumlar, farklı çevrelerde farklı adlar kullanarak kendini tanıtma,
• Sorumluluk taşıyamama (düzenli bir iş yaşamı kuramama, maddi koşulları düzenleyememe),
• Patolojik düzeye ulaşan ben-merkezcilik ve iç görü kaybı,
• Kişilerarası ilişkilerde duyarsızlık, empati kuramama, duygulanımda küntlük , sosyal ilişkilerde faydacılığı önceleme (diğerlerini kendi yararına kullanma)
• Vicdan ve utanma duygusundan yoksunluk; incittiği, yaraladığı veya kötü davrandığı kişiler için bozuk bir aklileştirme mekanizması kullanarak acıma hissi duymama (haklı olduğunu varsayma),

• İçtepisel davranım, zayıf iradi güç ve deyimlerden öğrenme başarısızlığı,
• Kolay uyarılabilirlik ve buna bağlı olarak ortaya çıkan saldırganlık (fiziksel olarak yaş anan kavgalar),
• Kendisinin ve diğerlerinin emniyetini hiç e sayan davranışlar gösterme,
• Adli sicilde yüklülük )gözaltı, tutuklanma v.b. adli kayıtların varlığı),
• Uygunsuz motivasyonların tetiklediği anti sosyal davranışlar )örn. ilgi elde edebilmek için zorbaca tutumlar takınma),
• Alkol alımı halinde kurgusal (fantastik) ve itici davranışlar sergileme,
• Nadiren sonuca ulaşan intiharlar,
• Sıradan, kendisine özel olamayan, zayıf katılım gösterdiği cinsel yaşam,
• Herhangi bir hayat planını takip etmede, geleceğe dair atıfta bulunmada başarısızlık.Muhtemelen, gen bankamız farklılaşıp da, bir başka canlı formuna dönüşmediğimiz ve/veya sosyal ilişki ağlarımızı gözden geçir ip de, daha duyarlı bir dünyayı birbirimize armağan etmediğimiz müddetçe, psikopatik davranış da, diğer tüm hastalıklı davranışlar gibi, bizlerle birlikte yaşamaya devam edecek ve yazık ki, türümüzün karanlık yüzü olarak varlığını koruyacaktır. Bu gerçeklik, canlı davranışlarını irdeleyen sosyal disiplinlerin alandaki önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Zira ancak bu bilgi havuz undan alınacak pay ile.

• Şiddetin doğası daha iyi anlaşılabilir,
• İnsan canlısını saran sarmalayan aile ortamının aile olma vasfı geliştirilerek, ilgili hükümet politikaları bu amaç doğrultusunda zenginleştirilebilir,
• Suç engellemede başarı yükseltilebilir ve şiddet davranışları gösteren kişilere yönelik tedavi programları daha kapsamlı hale getirilebilir.
• Şiddet, istismar ve ihmal davranışları hakkında eli kolu bağlayan hatalı bakış açıları giderilebilir (örn. yapılan araştırmalar göstermektedir ki, çocuklarımızı istismar eden yetişkinler, geçmişte varsayıldığı gibi, sokaktaki yabancı ve işe yaramaz kimseler değil, sıklıkla onları emanet ettiğimiz aileyi yakından tanıyan kişilerdir).
• Pataloji tablolarının kapsamlı tarih ile birlikte, temel hak ve hürriyetlerin korunum una dair entellektüel ve hukuki hassasiyet arttırılabilir.
• Kurban-bilim (viktimoloji) konusunda bilgi birikimi sağlanabilir. bilirkişinin objektif tutumu pekiştirilebilir ve ceza-infaz yasaları günün koşullarına göre gözden geçirilebilir,
Yukarıda belirtilen noktalardan da anlaşılacağı üzere, psikopatik davranışların psikososyal ve hukuki süreçler bağlamında ele alınmasıyla birlikte, kişisel ve toplumsal ilişkilerde yaşanan tahrip olgusu önlenebilir. Aynı zamanda, ardıl süreçlerde takibi kolaylaştıran bir veri kaynağı sağlanmış olur. 0 halde, alana hak ettiği değeri vermek, modern zamanların suç niteliği taşıyan ilkel edimlerine “dur” diyebilmede sığınılabilecek değerli bir çözüm yoludur.